Đi thẳng đến nội dung

Responsible Agricultural Investment in Lao PDR: Overview and Implications for Policy Making

A policy brief highlighting recommendations to achieve responsible agricultural investment in Lao PDR.

Data Resources (2)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Agriculture
  • Foreign investors
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Đồng tác giả (tổ chức) Land Information Working Group and Village Focus International
Nơi xuất bản Vientiane
Nhà xuất bản LIWG
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 6
Các từ khóa responsible agricultural investment,RAI,FPIC,free prior and informed consent,land tenure
Ngày đăng tải tháng 12 2, 2020, 12:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 2, 2020, 13:01 (UTC)