Đi thẳng đến nội dung

ATM Gạo cung cấp gạo miễn phí cho người thất nghiệp tại Việt Nam do cuộc khủng hoảng coronavirus

Đây là trang web đã được lưu trữ, mô tả sáng kiến của Việt Nam trong việc hỗ trợ những nạn nhân của COVID-19

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Agriculture
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Hãy xem trang web gốc về hạn chế truy cập và sử dụng https://edition.cnn.com/2020/04/13/world/coronavirus-vietnam-rice-atm-trnd/index.html

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Tác giả (cá nhân) Alicia Lee
Tác giả (tổ chức) CNN
Ngày xuất bản 2020
Các từ khóa COVID 19,unemployment,thất nghiệp
Ngày đăng tải tháng 4 17, 2020, 08:34 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:26 (UTC)