Đi thẳng đến nội dung

Rubber production in northern Laos: Geographies of growth and contractual diversity

This report examines how this has happened using both a secondary literature review and firsthand fieldwork data.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Rubber production in northern Laos: Geographies of growth and contractual diversity

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Economic land concessions and plantations
  • Rubber
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • China
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Bokeo
  • Champasak
  • Luangnamtha
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Miles Kenney-Lazar miles.kenney@gmail.com

Tác giả (cá nhân) Miles Kenney-Lazar
Ngày xuất bản 2004
Chú ý

Copyright. Only soft copy available

Các từ khóa rubber plantations,report,lao-china rubber land
Ngày đăng tải tháng 2 9, 2018, 12:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 13, 2018, 03:56 (UTC)