Đi thẳng đến nội dung

SDG5: Targets and Indicators

An overview of SDG5: Gender Equality and descriptions of its targets and goals.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • SDG5 Gender Equality
  • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 2016
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) United Nations
Nhà xuất bản United Nations
Ngày xuất bản 2016
Ngày đăng tải tháng 7 30, 2018, 03:59 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 31, 2018, 09:27 (UTC)