Đi thẳng đến nội dung

Special Economic Zones in Laos

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Lào
Chủ đề Đặc khu kinh tế
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see original website for access and use constraints

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Nhà xuất bản Ministry of Planning and Investment of Laos
Các từ khóa sez
Ngày đăng tải tháng 7 23, 2019, 12:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 15, 2019, 04:13 (UTC)