Đi thẳng đến nội dung

Study of farmer experiences and approaches with mechanised dry direct seeding in Savannakhet province 2016

In-depth case study of a series of households that began use of mechanized seeding, measuring impact on agricultural output.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Study of farmer experiences and approaches with mechanised dry direct seeding in Savannakhet province 2016

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Case studies
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural management systems and technologies
  • Agricultural production
  • Organic farming
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Savannakhet
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

http://doi.org/10.1016/j.agsy.2014.08.009

Đồng tác giả (cá nhân) Liz Clarke, Tamara Jackson, Khamlouang Keoka and Viengsavanh Phimphachanvongsod
Đồng tác giả (tổ chức) MAFRI, Chales sturt University
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Charles Sturt University
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 34
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 09:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 20, 2018, 06:32 (UTC)