Đi thẳng đến nội dung

Minutes of 1st 7L Sekong Basin Sub-Area meeting

Meeting minutes of the first meeting of the 7L Sekong Basin Sub-Area committee meeting, including discussion of plans to reduce poverty within and sustainably develop the basin sub-area.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Minutes of 1st 7L Sekong Basin Sub-Area meeting

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Poverty reduction
  • Rivers and lakes
  • Water resources
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Champasak
  • Xekong
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Nơi xuất bản Champasak, Lao PDR
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 13
Chú ý

Author and publisher of meeting notes unspecified.

Các từ khóa Sekong Basin,integrated water resources management
Ngày đăng tải tháng 11 19, 2017, 20:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 13, 2018, 02:43 (UTC)