Đi thẳng đến nội dung

Sustainable Development Goal 1- end poverty in all its forms everywhere

This web page shows the progress of SDG1 implementation in 2018, the general targets and indicators.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG1 No Poverty
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) United Nations
Nhà xuất bản United Nations.
Ngày xuất bản 2018
Ngày đăng tải tháng 11 5, 2018, 08:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 13, 2019, 07:56 (UTC)