Đi thẳng đến nội dung

Phát triển bền vững chất lượng dân số

Những năm qua, công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình của nước ta về cơ bản đã khẳng định được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục để chất lượng dân số phát triển một cách bền vững.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề Censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

© Nhan Dan Newspaper keeps copyright

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Trụ sở Bộ biên tập: 71 Hàng Trống - Hà Nội. Tel: (84) 24 382 54231/382 54232 Fax: (84) 24 382 55593. E-mail: nhandandientu@nhandan.org.vn nhandandientutiengviet@gmail.com

Tác giả (cá nhân) Thanh Mai
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Báo điện tử Nhân dân
Ngày xuất bản 2017
Các từ khóa phát triển dân số bền vững,sustainable population development
Ngày đăng tải tháng 10 31, 2018, 07:50 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 19, 2018, 10:44 (UTC)