Đi thẳng đến nội dung

Thailand’s Rubber Farmers Despair as Prices Plummet

An article about Thailand’s rubber farmers and their problems caused by plummeting prices.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural production
  • Community forest
  • Forest policy and administration
  • Tree plantation
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

BenarNews welcomes the re-use, republication, and distribution of original BenarNews content published on this Web site for non commercial purposes only on the condition that you credit us by including the following information: Copyright ©2015,BenarNews. Used with the permission of BenarNews.

Phiên bản/Lần xuất bản N/A
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Liên hệ

contact@benarnews.org

Tác giả (tổ chức) Nasueroh, Benar News
Nhà xuất bản BenarNews
Ngày xuất bản 2016
Các từ khóa V4MF,FLEGT,Rubber Trees,Rubber price
Ngày đăng tải tháng 7 9, 2018, 15:47 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 4, 2018, 12:21 (UTC)