Đi thẳng đến nội dung

the-2014-establishment-survey-on-the-use-of-information

A bilingual report on Thailand’s 11th survey on the use of ICT by establishments, conducted in 2014. The report presents major findings and indicators concerning the use of ICT. Presenting information by size of establishment and division of industry, the report includes data on establishments’ use of computers and internet; number of computers; purpose of using internet; use of websites; and buying and selling via the internet.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The 2014 establishment survey on the use of information and communication technology

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Thái Lan
Chủ đề
  • Internet
  • Science and technology
  • Science and technology education and promotion
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Economic and Social Statistics Bureau, National Statistical Office of Thailand. ictsurvey@nso.go.th

Tác giả (tổ chức) National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology
Số ISSN 19057628
Nơi xuất bản Bangkok, Thailand
Nhà xuất bản National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 112 p.
Ngày đăng tải tháng 6 1, 2015, 09:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 23, 2015, 10:03 (UTC)