Đi thẳng đến nội dung

The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Thematic Report on Fertility and Nuptiality

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Thematic Report on Fertility and Nuptiality

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Censuses
  • Population
  • Population and censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) Department of Population, Ministry of Labour, Immigration and Population
Ngày xuất bản 2017
Ngày đăng tải tháng 9 29, 2017, 05:40 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 7, 2021, 15:39 (UTC)