Đi thẳng đến nội dung

The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Thematic Report On Population Dynamics

This thematic report presents the findings on population dynamics and its effect on realizing a demographic dividend.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Thematic Report On Population Dynamics

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Censuses
  • Population
  • Population and censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population Office No. 48, Nay Pyi Taw, MYANMAR Tel: +95 67 431 062 www.dop.gov.mm

Tác giả (tổ chức) Department of Population, Ministry of Labour, Immigration and Population
Ngày xuất bản 2017
Ngày đăng tải tháng 9 1, 2017, 07:10 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 21, 2020, 06:17 (UTC)