Đi thẳng đến nội dung

Danh mục các thuật ngữ về Quyền sử dụng đất

Cuốn sổ tay thuật ngữ này được xây dựng nhằm giải thích các thuật ngữ chính trong lĩnh vực sử dụng đất có liên quan tới Bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng tự nguyện về quản trị sử dụng đất, thủy sản và lâm nghiệp trong bối cảnh an ninh lương thực quốc gia (VGGT). Sổ tay cũng dẫn chiếu tới các bảng thuật ngữ khác (xem danh mục tài liệu tham khảo), bao gồm các từ khóa được dùng trong VGGT cũng như các từ ngữ thông dụng trong lĩnh vực quản lý hành chính và phi hành chính cũng như hệ thống quy phạm pháp luật về đất đai. Giống như các bảng thuật ngữ khác, tài liệu này phản ánh quan điểm nhất định đối với các khái niệm trong lĩnh vực sử dụng đất và có khả năng không trùng với các quan điểm khác.

Data Resources (4)

Data Resource Preview - Vietnam_The ABC of land tenure - Key terms and their meaning/DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VỀ QUYỀN - SỬ DỤNG ĐẤT

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Guidelines, instruction manuals, handbooks
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Khmer
 • Tiếng Lào
 • Tiếng Myanmar
 • Tiếng Việt
Chủ đề
 • Land
 • Land tenure and land titling
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Asia
 • Campuchia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO)
Liên hệ

FAO

Tác giả (tổ chức) FAO
Nơi xuất bản Rome, Italy
Nhà xuất bản FAO
Ngày xuất bản 2020
Đánh số trang 72
Chú ý

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB1116B

Required citation: FAO. 2020. The ABC of land tenure – Key terms and their meaning. With a focus on the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security/DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. Rome/la Mã.

Các từ khóa land goverment,land tenure,terminology,glossary,vietnam,myanmar,laos,cambodia
Ngày đăng tải tháng 10 12, 2021, 03:32 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 3, 2022, 09:31 (UTC)