Đi thẳng đến nội dung

The economic potential for smallholder rubber production in northern Laos

The Babbler is the quarterly newsletter of BirdLife International in Indochina. This quarter The Babbler was compiled by Tran Thi Thanh Huong Huong@birdlife.org.vn and edited by Jonathan C. Eames, Eames@birdlife.org.vn. The views expressed are those of contributors and are not necessarily those of BirdLife International.

Data Resources (0)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Economic social and cultural rights
  • Rubber
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Viet Nam
Các (Tỉnh)
  • Kachin
  • Luangnamtha
  • Phongsaly
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constrains at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

P.O. Box 896 Dinh Le, Hanoi, VietnamTel: +84-4-3 514 8904 P.O.Box: 2686Tel/Fax: +855 23 993 631

Tác giả (tổ chức) Birdlife
Nơi xuất bản vientiane capital
Nhà xuất bản Birdlife
Đánh số trang 49
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 11:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 30, 2018, 02:44 (UTC)