Đi thẳng đến nội dung

Xã hội dân sự mới nổi: Đánh giá ban đầu về Xã hội dân sự ở Việt Nam

Tại Việt Nam, trong quá trình Đổi mới, một loạt các tổ chức xã hội dân sự đã được thành lập và phát triển vượt bậc. Sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, các nghiên cứu về xã hội dân sự cần được tiến hành để làm rõ vai trò, vị trí và chính sách của nó nhằm khuyến khích người dân tham gia tích cực, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Dưới sự hỗ trợ của UNDP, SNV và CIVICUS , sự phối hợp của các viện nghiên cứu và chuyên gia trong nước và quốc tế, năm 2005, Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam (VIDS) đã thực hiện dự án mang tên Chỉ số Xã hội Dân sự - Công cụ đánh giá rút gọn tại Việt Nam Nam. Tài liệu này là báo cáo cuối cùng của dự án. Phân tích chính được trình bày trong báo cáo này phản ánh nhận thức và quan điểm của Nhóm đánh giá quốc gia bao gồm các đại diện từ các tổ chức khác nhau như các tổ chức học thuật, xã hội, phi chính phủ, v.v. tại Việt Nam. Báo cáo này giới thiệu những phân tích ban đầu về các tình hình hiện tại, các điểm mạnh và điểm yếu và triển vọng cho xã hội dân sự ở Việt Nam.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Xã hội dân sự mới nổi: Đánh giá ban đầu về Xã hội dân sự ở Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Civil society
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Bất kỳ việc sử dụng thông tin nào trong trang web của UNDP đều phải thừa nhận nguồn của UNDP , trích dẫn URL của bài viết.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) CIVICUS
Nơi xuất bản Hà Nội
Ngày xuất bản 2006
Đánh số trang 171
Chú ý

https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/democratic_governance/the-emerging-civil-society--an-initial-assessment-of-civil-socie.html

Các từ khóa CSO,Vietnam,governance,xã hội dân sự,quản trị
Ngày đăng tải tháng 7 13, 2020, 08:29 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 21, 2020, 06:26 (UTC)