Đi thẳng đến nội dung

Vai trò tương lai của xã hội dân sự tại Việt Nam vào năm 2030

Xã hội dân sự đã và đang đóng vai trò quan trọng bên cạnh nhà nước và khu vực tư nhân với vai trò như người hỗ trợ, người triệu tập, người đổi mới cũng như nhà cung cấp dịch vụ và người vận động trong việc giải quyết các thách thức về xã hội và quản trị. Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng khi trọng tâm kinh tế và địa chính trị đang dịch chuyển ra khỏi châu Âu và Bắc Mỹ, và các hoạt động của xã hội dân sự đang hạn chế ở nhiều quốc gia, dự đoán vai trò tương lai của xã hội dân sự có thể là gợi ý cho những người ra quyết định, các nhà lãnh đạo NGO và các nhân viên thực hiện các chiến lược tốt hơn trong việc xử lý các bối cảnh này và vận hành các tổ chức của chính họ một cách bền vững. Dựa trên bốn kịch bản được đề xuất trong Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2013 về thế giới vào năm 2030 và động lực của những thay đổi định hình lại xã hội dân sự, bài viết này xem xét vai trò tương lai của xã hội dân sự ở Việt Nam trong việc thay đổi bối cảnh địa chính trị, kinh tế xã hội trong 2030. Bài viết tập trung vào hai câu hỏi: - Môi trường bối cảnh cho xã hội dân sự ở Việt Nam sẽ như thế nào vào năm 2030? - Vai trò của xã hội dân sự sẽ như thế nào trong bối cảnh mới này? Mối quan hệ của xã hội dân sự với nhà nước, và khu vực tư nhân sẽ như thế nào vào năm 2030?

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Vai trò tương lai của xã hội dân sự ở Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Civil society
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

n/a

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Tác giả (cá nhân) Do Ngoc Thao
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 1
Chú ý

https://www.researchgate.net/publication/328802512_The_future_role_of_civil_society_in_Vietnam

Các từ khóa CSO,xã hội dân sự,Việt Nam
Ngày đăng tải tháng 7 13, 2020, 09:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 21, 2020, 06:30 (UTC)