Đi thẳng đến nội dung

The global standard for the good governance of oil, gas and mineral resources

Based on the principle that a country’s natural resources belong to its citizens, the EITI Standard promotes the open and accountable management of oil, gas and mineral resources.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - EITI factsheet

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) EITI Factsheet
Chủ đề Extractive industries
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Toàn cầu
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

Unless otherwise noted, you may republish our content for free. Please give credit to our source (for web, with direct link, for print with EITI International Secretariat, eiti.org).

Phiên bản/Lần xuất bản September 2019
Giấy phép

No license given

Liên hệ

www.eiti.org secretariat@eiti.org Twitter: @EITIorg +47 222 00 800

Tác giả (tổ chức) EITI
Ngày xuất bản 2019
Các từ khóa eiti,transparency
Ngày đăng tải tháng 2 12, 2020, 08:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 17, 2020, 07:40 (UTC)