Đi thẳng đến nội dung

Visualizing land concessions over time (Screen shot of Eastern Rubber (Cambodia) concession)

An interactive map showing the ELC granted to Eatern Rubber (Cambodia) in 2011.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The great Cambodian giveaway: visualizing land concessions over time4

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Concessions
  • Economic land concessions and plantations
  • Land
  • Public land lease
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Nhà xuất bản Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)
Ngày xuất bản 2014
Chú ý

Publication date refers to date this screen shot was captured.

Văn bản pháp luật liên quan Licadho_Eastern_Rub_(Cambodia)_08.04.2014.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 11, 2016, 08:41 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 18, 2016, 04:55 (UTC)