Đi thẳng đến nội dung

Trả lại bản chất phí bảo vệ môi trường, 2015

Tài liệu phân tích hiệu quả của phí bảo vệ môi trường của Việt Nam cho ngành khai thác khoáng sáng trong suốt thời gian qua, và đề xuất sửa đổi nội dung Nghị định 74/2011/NĐ-CP về phí BVMT

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Tra lai ban chat phi bao ve moi truong, 2015

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Environmental and biodiversity protection
  • Extractive industries policy and administration
  • Mining
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Tài liệu không dùng cho các mục đích thương mại

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Tác giả (cá nhân) Trần Thị Thanh Thủy, Trần Thị Thanh Hải, Kim Thu Hà, Dương Văn Thọ, Nguyễn Đức Anh
Tác giả (tổ chức) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Nơi xuất bản Việt Nam
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 24
Ngày đăng tải tháng 12 30, 2015, 07:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 24, 2016, 02:35 (UTC)