Đi thẳng đến nội dung

They will need land!

Published by: MRLG

A report by Jean-Christophe Diepart on They Will Need Land, The current land tenure situation and future land allocation needs of smallholder farmers in Cambodia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - They will need land

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) The current land tenure situation and future land allocation needs of smallholder farmers in Cambodia
Chủ đề
  • Environment and natural resources
  • Land tenure and land titling
  • Small and medium scale farming
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Open Access publication

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-NC-4.0
Liên hệ

MRLG Unit 11, House No. 262, Ban Saphanthong Kang, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR PO Box 2973, Vientiane Lao PDR 01000 Telefax: +856 21 454807 Email: info@mrlg.org Website: www.mrlg.org Jean-Christophe Diepart at Mekong Region Land Governance: jc.diepart@gmail.com Christian Castellanet at Mekong Region Land Governance: castellanet@gret.org Ngo Sothath at Mekong Region Land Governance: sothath.ngo@gmail.com

Tác giả (cá nhân) Jean-Christophe Diepart
Tác giả (tổ chức) Mekong Region Land Governance
Nơi xuất bản Cambodia
Nhà xuất bản Mekong Region Land Goveernance
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 40
Các từ khóa land rights
Ngày đăng tải tháng 10 14, 2016, 09:58 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 24, 2018, 14:48 (UTC)