Đi thẳng đến nội dung

Tiếp cận đất đai của phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay

Vấn đề tiếp cận đất đai của phụ nữ thường được xem xét trong bối cảnh của sự áp bức, sự giải phóng, hay tính độc đáo của Việt Nam. Nghiên cứu này tìm hiểu sự tiếp cận đất đai của phụ nữ ở 10 tỉnh thành của Việt Nam không theo các truyền thống như vậy.

Nhóm nghiên cứu tiến hành điều tra bảng hỏi và nghiên cứu dân tộc học ở một số địa phương đại diện cho 8 vùng kinh tế của Việt Nam hiện nay. Nhóm nghiên cứu chọn những địa điểm này vì chúng phản ánh sự đa dạng về bối cảnh nông thôn đô thị, thực hành dòng họ, và tộc người. Ngoài các dữ liệu khảo sát định lượng, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm, nhóm nghiên cứu đã phân tích 42 bản án của tòa liên quan đến vấn đề thừa kế ở tòa án Việt Nam từ cấp quận huyện đến tòa án tối cao.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Tiếp cận đất đai của phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Land
  • Women
  • Women in development
  • Womens rights
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế

Phiên bản/Lần xuất bản 2.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 25 - 29 Phan Bội Châu, Hà Nội, Việt Nam

Đồng tác giả (cá nhân) Tran Tuyet Nhung, Hoàng Cầm, Lê Thanh Sang, Nguyễn Thị Phương Châm, Ngô Thị Phương Lan, Vũ Thành Long
Nhà xuất bản UNDP
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 54
Các từ khóa women access to land,land right,Vietnam women,quyền phụ nữ
Ngày đăng tải tháng 5 7, 2018, 05:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 8, 2018, 10:26 (UTC)