Đi thẳng đến nội dung

Đã đến lúc chứng tỏ Việt Nam cũng xuất sắc trong giải quyết các thách thức kinh tế

Đây là trang web đã được lưu trữ, mô tả tình hình thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh COVID-19

Data Resources (2)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề Labor
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Hãy xem trang web gốc về hạn chế truy cập và sử dụng https://ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/comments-and-analysis/WCMS_741637/lang--vi/index.htm

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) Tổ chức Lao động Quốc tế
Ngày xuất bản 2020
Các từ khóa COVID-19,labour market,thị trường lao động
Ngày đăng tải tháng 4 17, 2020, 09:18 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:28 (UTC)