Đi thẳng đến nội dung

Việt Nam: Đánh giá môi trường và biến đổi khí hậu

Published by: ADB

Bài viết đánh giá về môi trường và biến đổi khí hậu này nêu bật các vấn đề, nhu cầu phát triển và các ưu tiên hỗ trợ chiến lược của Việt Nam và ADB, tập trung vào tăng trưởng bền vững về môi trường trong giai đoạn chiến lược đối tác quốc gia 2012-2015. Báo cáo phân tích các hạn chế phát triển ưu tiên, chiến lược và kế hoạch của chính phủ, các hỗ trợ của đối tác phát triển khác, bài học kinh nghiệm từ các hỗ trợ của ADB trong quá khứ và trong tương lai. Báo cáo này là cơ sở để đối thoại thêm về cách ADB và chính phủ có thể làm việc cùng nhau để giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu và bền vững môi trường trong những năm tới.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Việt Nam: Đánh giá môi trường và biến đổi khí hậu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Climate change
  • Environmental impact assessments
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Người dùng bị hạn chế bán lại, phân phối lại hoặc tạo các tác phẩm phái sinh cho mục đích thương mại mà không có bày tỏ, đồng ý bằng văn bản của ADB.

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) Ngân hàng phát triển Châu Á
Số ISBN 978-92-9254-132-3
Nơi xuất bản Philippines
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 68
Chú ý

https://www.adb.org/documents/viet-nam-environment-and-climate-change-assessment

Các từ khóa environment,môi trường,biến đổi khí hậu
Ngày đăng tải tháng 3 25, 2020, 10:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:13 (UTC)