Đi thẳng đến nội dung

Kinh tế Việt Nam tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Châu Á mặc dù sụt giảm mạnh do COVID-19

Published by: ADB

Đây là trang web đã được lưu trữ, mô tả tình hình kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi COVID-19

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Economy and commerce
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Hãy xem trang web gốc về hạn chế truy cập và sử dụng. https://www.adb.org/news/viet-nams-economy-remain-one-fastest-growing-asia-despite-sharp-slowdown-due-covid-19

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) Ngân hàng phát triển Châu Á
Ngày xuất bản 2020
Các từ khóa tăng trưởng,kinh tế,economic growth,covid-19
Ngày đăng tải tháng 4 17, 2020, 09:08 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:28 (UTC)