Đi thẳng đến nội dung

Village forest activists strike back at 3 firms

A news article reporting on a strike held against a number of concession companies by a group of forest activists for protection of forest in the Snoul district of Kratie.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Village forest activists strike back at 3 firms

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Concessions
  • Economic land concessions and plantations
  • Land
  • Public land lease
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Nhà xuất bản The Phnom Penh Post
Ngày xuất bản 2013
Văn bản pháp luật liên quan The_Phnom_Penh_Post_Eastern_Rubber_(Cambodia)__09.06.2014.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 11, 2016, 08:43 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 18, 2016, 04:53 (UTC)