Đi thẳng đến nội dung

Webpage capture on Corporate Social Responsibility (CSR) page of AEON Mall

This website archive shows the AEON Mall's Corporates Social Responsibility (CSR) page.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Webpage capture on CSR page of AEON Mall

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) CSR page of AEON Mall
Chủ đề
  • Investment
  • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Liên hệ

AEON Mall

Address: #132, Parking Tower 4th Floor, Sothearous Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Tác giả (tổ chức) AEON Mall
Đồng tác giả (tổ chức) AEON Mall
Chú ý

Link to the source:​​ ​https://www.aeonmall.com/en/sustainability/ebook/csr2020/html5.html#page=1 Link to the archived webpage:https://archive.ph/hNMzc

Văn bản pháp luật liên quan CSR_AEON_Mall__23.11.2023.pdf
Các từ khóa Corporate Social Responsibility
Ngày đăng tải tháng 11 24, 2023, 02:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 16, 2024, 04:59 (UTC)