Đi thẳng đến nội dung

Webpage capture on the company profile of corporate social responsibility of Shinhan bank

The archived webpage shows about all the corporate social responsibility of Shinhan Bank.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Webpage capture on the company profile of Corporate Social Responsibility of Shinhan Bank

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Shinhan Bank
Chủ đề Social development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Phnom Penh
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Liên hệ

Shinhan Bank: 023 955 001 095 777 665 098 222 595 Connect with us: For support or any questions:

Email: sbc@shinhan.com

Tác giả (tổ chức) Shinhan Bank
Nơi xuất bản Cambodia
Nhà xuất bản Shinhan Bank
Chú ý

Link to the source: https://www.shinhan.com.kh/en/page/contact-us.html Link to the archived webpage: https://web.archive.org/web/20230329043454/https://www.shinhan.com.kh/en/page/csr-listing.html

Văn bản pháp luật liên quan Shinhan_Bank_CSR__00.00.2020.pdf
Các từ khóa Shinhan Bank
Ngày đăng tải tháng 3 29, 2023, 04:48 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 16, 2023, 03:41 (UTC)