Đi thẳng đến nội dung

Webpage capture on the developing history of Huayue Group Co. Ltd.

This webpage capture shows the developing history of Huayue Group Co. Ltd. from 1992 to 2012.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Webpage capture on the developing history of Huayue Group Co. Ltd.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Foreign investors
  • Investment
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Chú ý

Link to the source: https://landmatrix.org/media/uploads/huayuesdcomenzjhyaspzid470.pdf Link to the archived webpage: https://archive.ph/FrmjV

Văn bản pháp luật liên quan Huayue_Group_Co._Ltd.__28.10.2022.pdf
Các từ khóa Huayue Group
Ngày đăng tải tháng 10 28, 2022, 03:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 28, 2022, 03:39 (UTC)