Đi thẳng đến nội dung

WHO: Lao People's Democratic Republic

WHO overview of health statistics in Lao PDR.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Public health
  • SDG3 Good Health and Well-Being
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

The WHO Representative: Dr. Juliet Fleischl Email: who.lao@wpro.who.int Telephone: +856 21 353902

Tác giả (tổ chức) World Health Organization
Nhà xuất bản World Health Organization
Ngày xuất bản 2016
Ngày đăng tải tháng 7 11, 2018, 04:28 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 9, 2019, 09:34 (UTC)