Đi thẳng đến nội dung

World Mining Data 2017

Data taken from the World Mining Congress on production and value of minerals mined in the Lower Mekong in 2014. Compiled for an interactive visualization used on the OD Mekong Extractive industries page

Data Resources (1)

Data Resource Preview - World Mining Data 2017

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Extractive industries
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

World Mining Data. Volume 32: Minerals production, 2017. Authors: C. Reichl, M. Schatz, G. Zsak. http://www.wmc.org.pl/sites/default/files/WMD2017.pdf

Ngày đăng tải tháng 12 6, 2017, 06:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 13, 2019, 17:24 (UTC)