Đi thẳng đến nội dung

10 year review development work research

10 year review development work research

Data Resources (1)

Data Resource Preview - 10 year review development work research

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Agriculture
  • Contract farming
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constrains at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Ngày xuất bản 2002
Đánh số trang 25
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 11:32 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 20, 2018, 02:28 (UTC)