Đi thẳng đến nội dung

Forest cover in Cambodia (2015-2022)

        
Đang tải

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Campuchia
Ngày đăng tải tháng 3 9, 2023, 09:29 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 11, 2023, 09:43 (UTC)