Đi thẳng đến nội dung

Địa phận tỉnh Việt Nam

Bộ dữ liệu địa phận tỉnh Việt Nam là bộ dữ liệu dưới dạng vùng. Dữ liệu bao gồm các thuộc tính không gian, mã địa phận tỉnh và tên tỉnh.

Data Resources (6)

Data Resource Preview - Địa phận tỉnh_tiếng anh

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu Administration
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không sử dụng cho các mục đích thương mại và các mục đích có liên quan đến vấn đề địa giới hành chính.
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 30 tháng 6, 2016
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
Tính đầy đủ Dữ liệu được công bố là dữ liệu năm 2009 trên website "International Steering Committee for Gloabl Mapping" .
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Dữ liệu được khởi tạo trên CartoDB và được trích dẫn được link tới VietNam Open Development. Dữ liệu ở tỉ lệ cấp quốc gia.
(Các) nguồn Global Map of Vietnam ©ISCGM/ Department of Survey and Mapping, Ministry of Nutural Resources and Environment -Vietnam
Liên hệ Cục đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam. E-mail: dosm@monre.gov.vn
Thuộc tính - Mã đối tượng - Tên tỉnh
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền To be determined
Phiên bản V.1
Ngày đăng tải tháng 6 30, 2016, 09:10 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 9, 2016, 10:26 (UTC)