Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 30 tháng 3, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Announcement to suspend and review the issuance of forest land use certificates to individuals, entities or organizations in the area of conservation forest, protection forest, and production forest throughout the country.
Mô tả
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Lào