Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 4 tháng 5, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
Mô tả

Quyết định đưa ra một số chỉ tiêu để tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực để phấn đấu đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số làm cơ sở hướng tới Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, góp phần phát triển toàn diện kinh tế -xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Việt