Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 4 tháng 5, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Tiếng Anh_Quyết định số 449/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến 2020.
Mô tả

Mục tiêu tổng thể của Chiến lược là "Phát triển kinh tế xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng dân tộc thiểu số; phát triển nguồn nhân lực vùng dân thiểu số; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng."

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh