Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 12 tháng 11, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Tiếng Việt_Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019
Mô tả

Báo cáo Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019 đưa ra các kết quả phân tích giới và các vấn đề giới nổi cộm, qua đó đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Các nguồn số liệu, thông tin trong báo cáo được tính toán từ kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam do Tổng cục thống kê phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện năm 2015 và năm 2019.

Resource's languages
  • Tiếng Việt