Đi thẳng đến nội dung

Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019. Qua kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam 2015-2019.

Báo cáo Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019 đưa ra các kết quả phân tích giới và các vấn đề giới nổi cộm, qua đó đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Các nguồn số liệu, thông tin trong báo cáo được tính toán từ kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam do Tổng cục thống kê phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện năm 2015 và năm 2019.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • Gender
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Việc tái bản và phổ biến các tài liệu trong ấn phẩm này nhằm mục đích giáo dục và phi thương mại đều được phép mà không cần xin phép UN Women bằng văn bản, với điều kiện phải dẫn nguồn đầy đủ. Việc tái bản ấn phẩm này nhằm mục đích bán lại hay vì các mục đích thương mại khác đều bị cấm nếu không xin phép UN Women.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Liên hệ

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +84 24 38500100 Fax: +84 4 3726 5520 http://vietnam.unwomen.org

Tác giả (tổ chức) UN Women, ILLSA, CEMA
Nhà xuất bản UN Women
Ngày xuất bản 2021
Đánh số trang 145
Các từ khóa bình đẳng giới,dân tộc thiểu số,vấn đề giới
Ngày đăng tải tháng 11 12, 2021, 05:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 16, 2021, 08:14 (UTC)