Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 1 tháng 2, 2018
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Law on marine and island resources and environment
Mô tả

This Law prescribes integrated management of marine and island resources and protection of the marine and island environment; and the rights, obligations and responsibilities of agencies, organizations and individuals in integrated management of marine and island resources and protection of the marine and island environment of Vietnam. The protection of the marine and island environment, and the management, exploitation and use of marine and island resources of all kinds must comply with relevant laws and this Law.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh