Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 31 tháng 1, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng CSV
Giấy phép CC-BY-4.0
Tên List of languages supported by ODM
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
  • Tiếng Lào
  • Tiếng Myanmar
  • Tiếng Thái Lan
  • Tiếng Việt
Mô tả

ISO-639-1 standardised language codes.