Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 21 tháng 9, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Notification​ No.​ 441​ on​ the​ list​ of​ volunteer​ lawyers​ providing​ free​ legal​ advice​ and​ defense​ to​ the​ poor
Mô tả

This notification aims to show the list of volunteer lawyers providing free legal advice and defense to the poor. As of March 18, 2021, the Bar Association of the Kingdom of Cambodia has received 438 volunteer lawyers (as attached list), which 249 lawyers volunteer to provide free consultation and 189 lawyers volunteer to defend the case for free.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer