Đi thẳng đến nội dung

Sub Decree No. 87 on the Organization and Functioning of the Ministry of Social Affairs, Labor, Vocational Training and Youth Rehabilitation

This Sub Decree determines the organization of various entities of Social Affairs, Labour, Vocational Training, and Youth Rehabilitation and defines the ministerial missions and functions of different general departments and departments.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Sub Decree No. 87 on the Organization and Functioning of the Ministry of Social Affairs, Labor, Vocational Training and Youth Rehabilitation (English)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 87 ANK/BK
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
Cơ quan thực thi
  • Minister of Labour and Vocational Training
  • Minister of Social Affairs Veterans and Youth Rehabilitation
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Education and training
  • Labor
  • Social development
  • Vocational education
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 4 tháng 10, 1999
Ngày có hiệu lực 4 tháng 10, 1999
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_87_KH__04.10.1999.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 9, 2016, 23:51 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 20, 2017, 04:03 (UTC)