Đi thẳng đến nội dung

Quyết định 1722/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Quyết định nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Quyết định 1722/QĐ-TTg Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 1722/QD-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 9, 2016
Ngày có hiệu lực 2 tháng 9, 2016
Tài liệu tham khảo Official gazette No 921, 922 dated 12/9/2016
Link gốc https://vanbanphapluat.co/quyet-dinh-1722-qd-ttg-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020
Các từ khóa giảm nghèo
Ngày đăng tải tháng 5 6, 2020, 06:57 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:31 (UTC)