Đi thẳng đến nội dung

Quyết định số 407/QĐ-TCTK - Phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 nhằm các mục đích chính sau: Thứ nhất, thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của hộ và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số. Thứ hai, làm cơ sở hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Quyết định số 407/QĐ-TCTK - Phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # Quyết định số 407/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Decision 407/QĐ-TCTK
Chủ đề
  • Economic policy and administration
  • Economic social and cultural rights
  • Ethnic minorities and indigenous people
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 29 tháng 5, 2015
Ngày có hiệu lực 29 tháng 5, 2015
Tài liệu tham khảo Thông báo trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban dân tộc. Announcement on Committee for Ethnic Minority Affairs’s Portal
Link gốc http://csdl.ubdt.gov.vn/noidung/vanbandt/Lists/UBDTVanBanDen/Attachments/12981/407Q%C4%90-TCTK.PDF
Các từ khóa socio-economic situation,tình trạng kinh tế xã hội,ethnic minority,dân tộc thiểu số,2015 survey,điều tra năm 2015
Ngày đăng tải tháng 3 22, 2019, 15:28 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 26, 2019, 10:59 (UTC)