Đi thẳng đến nội dung

Declaration No. 127 on establishment of National Anti-Deforestation Committee (NADC)

National Anti-Deforestation Committee (NADC)​ was established on 07 December 2016.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Declaration No. 127 on establishment of National Anti-Deforestation Committee (NADC)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 127
Cơ quan ban hành
 • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
 • Minister of Agriculture Forestry and Fisheries
 • Minister of Economy and Finance
 • Minister of Environment
 • Minister of Interior
 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Declaration No. 127
Chủ đề
 • Forest protection
 • Forests and forestry
 • Government
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 7 tháng 12, 2016
Ngày có hiệu lực 7 tháng 12, 2016
Tài liệu tham khảo National Committee for Sub-National Democratic Development Library
Link gốc http://library.ncdd.gov.kh/Search/ItemDetails/2452#
Văn bản pháp luật tham khảo Declaration_No_127__07.12.2016.pdf
Các từ khóa NADC,National Anti-Deforestation Committee
Ngày đăng tải tháng 3 16, 2022, 04:22 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 16, 2022, 04:23 (UTC)