Đi thẳng đến nội dung

Decree on Controlled Concession List in Lao PDR

This decree comprises of 8 articles, identified what is the controlled list of concession, and the role of each government unit who will take in charge of controlled list of concession.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Decree on Controlled Concession List in Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # No.03/PM
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Concessions
  • Economic policy and administration
  • Investment
  • Law and judiciary
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền Yes
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 10 tháng 1, 2019
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 1, 2019
Ngày có hiệu lực 25 tháng 1, 2019
Tài liệu tham khảo Pursuant to the Law on Government (adapted) No. 04/NA, Dated 08 November 2016; Pursuant to the Law on Investment Promotion, No.14/NA, Dated 17 November 2016; Referred to letter of proposal of the Ministry of Planning and Investment, No.2994/MPI4, Dated 29 November 2018;
Ngày đăng tải tháng 3 5, 2019, 01:49 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 9, 2019, 07:28 (UTC)