Đi thẳng đến nội dung

Law Adopting Protocol 9 on Dangerous Goods

The purpose of this law is to prevent the dangerous goods to import or export illegally in Kingdom of Cambodia. ​

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on Adopting Protocol 9 on Dangerous Goods (Khmer)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKM/0106/005
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Public Works and Transport
  • Royal Palace
Cơ quan thực thi
  • Minister of Public Works and Transport
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Hệ thống tư pháp và tòa án
  • Luật và các quy định
  • Sức khỏe cộng đồng
  • Phát triển xã hội
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 1, 2006
Ngày có hiệu lực 18 tháng 1, 2006
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_Adopting_Protocol_9_on_Dangerous_Goods_18.01.2006.pdf
Các từ khóa dangerous goods
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 8, 2018, 07:13 (UTC)