Đi thẳng đến nội dung

Law on the Establishment of the Ministry of Health

The purpose of this law is to institutionalize the Ministry of Health and to define its framework, responsibilities and obligations.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on the Establishment of the Ministry of Health

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKM/0196/06
Cơ quan ban hành
  • King of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Chính sách và quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe
  • Luật và các quy định
  • Sức khỏe cộng đồng
  • Phát triển xã hội
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 1, 1996
Ngày có hiệu lực 24 tháng 1, 1996
Tài liệu tham khảo The National Assembly of the Kingdom of Cambodia.
Liên hệ

The National Assembly of the Kingdom of Cambodia Rathasaphea Street, Tonle Bassac, Khan Chamcar Morn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855-23) 213 535, 220 628 Fax: (855-23) 220 629 Email: sg@nac.org.kh, sg@national-assembly.org.kh http://nac.org.kh, http://national-assembly.org.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_the_Establishment_of_the_Ministry_of_Health_KH__24.01.1996.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 01:08 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 22, 2017, 04:20 (UTC)