Đi thẳng đến nội dung

Law on insurance

The purpose of this law is to determine insurance operations, protect the rights of parties to the insurance, manage the insurance business and contribute to the development of insurance industry.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on insurance

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKM/0814/021
Cơ quan ban hành
  • King of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Minister of Economy and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Chính sách và quản lý nhà nước về kinh tế
  • Luật và các quy định
  • Phát triển xã hội
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Bãi bỏ
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 25 tháng 7, 2000
Ngày có hiệu lực 14 tháng 8, 2000
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_Insurance_2000_KH__25.07.2000.pdf
Các từ khóa Insurance
Ngày đăng tải tháng 7 31, 2017, 10:39 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 15, 2019, 09:01 (UTC)